TIETOSUOJASELOSTE

BROONS CONSULTING TIETOSUOJASELOSTE


TOIMIJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Tmi Broons Cnsulting (jatkossa yritys) käsittelee rekistereissään omaan tai välittömästi siihen liittyvään toimintaan osallistuvien henkilö- ja organisaatiotietoja.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Broons Consulting (1658843-5)

Valkolantie 35, 40500 Jyväskylä

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

yrittäjä, Ali Kangas-Hynnilä

Valkolantie 35, 40500 Jyväskylä

ali.kangas-hynnila(a)broons.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tmi Broons Consultingin henkilö- ja organisaatiotietorekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Ensisijainen käsittelyperuste on lailliseen liiketoimintaan liittyvä toiminta. Tätä perustetta sovelletaan siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan laillisen liiketoiminnan toteuttamiseksi ja siihen liittyvän palvelun toimittamiseksi.

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä ensisijaisella perusteella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakas- ja yhteistyöhenkilöiden sekä organisaatioiden rekisteröinti
 • Palkkojen, palkkioiden ja työkorvausten suorittaminen
 • Yrityksen tai yhteistyökumppanien järjestämät tapahtumien osallistujatiedot
 • Yrityksen asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
 • Edellä mainittuihin liittyvä yhteydenpito
 • Muu laillinen liiketoiminta sekä sähköinen viestintä - lähetämme vuosittain sähköpostitse runsaasti kohderyhmäkohtaisia viestejä, jotka sisältävät toimintaamme liittyvää ajankohtaisuutisointia, markkinointia, ohjeita, tilastoja ja tapahtumatiedotteita

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Henkilön/organisaation perustiedot nimi, sukupuoli, syntymäaika
 • Henkilön/organisaation yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Palkan, palkkion, työkorvauksen tai muun korvauksen maksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset

Sopimussuhdetta koskevat tiedot:

 • Kuten laskutus- ja maksatustiedot
 • Muut sopimuksissa tarvittavat tiedot

Rekisteröitymistiedot:

 • Mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat yrityksen rekistereihin ja verkkopalveluihin
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Tapahtumien osallistuja- ja historiatiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella ja toiminnan toteutuksessa kerätyt tiedot

7. HENKILÖREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilöä /organisaatiota koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Henkilöltä /organisaatiolta itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, verkkolomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
 • Julkisista tietolähteistä kerätyt tiedot, kuten kotisivut, mainokset, julkiset yhteystietoluettelot
 • Asiakkaiden itsensä tai edustamansa organisaation toimijoiden osalta ilmoittamana

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme rekisteröityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Yrityksen palkatut työntekijät sekä yhteistyökumppanit, jotka ovat allekirjoittaneet yrityksen kanssa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisen salassapitosopimuksen. Tietoja käsitellään vain käsittelijän omiin työtehtäviin liittyvissä tilanteissa.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Yrityksen omissa rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 • Voimme luovuttaa yhteystietoja toiminnan toteuttamisen sitä vaatiessa salapitosopimuksen allekirjoittaneille yhteistyökumppaneille
 • Tietojen luovuttaminen tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa
 • Mikäli fuusioidumme toisen organisaation kanssa tai muutoin järjestelemme toimintaamme uuteen organisaatioon, yrityksen nykyisessä rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan siirtää ko. organisaatiolle
 • Kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuva toimivaltaisten viranomaisen tai muun tahon esittämä vaatimus

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Tiettyjen toimintojen ja palvelujen osalta voidaan tarvittaessa käyttää automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Yritys voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja/tai muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Verkkosivuilla vierailevan on syytä huomioida, että yritys voi kerätä ao. sivuilta mm. evästeitä oman tietosuojaselosteensa 13. kohdan mukaisesti.

14. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän rekisterin yhteyshenkilölle
 • Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yrityksen toimistoon osoitteeseen Valkolantie 35, 40500 Jyväskylä
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle kohdassa 2. mainituilla yhteystiedoilla
 • Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä lähettämällä tietojen toimituspyynnön rekisterin yhteyshenkilölle kohdassa 2. mainituilla yhteystiedoilla

Oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle ali.kangas-hynnila(a)broons.fi

Oikeus poistaa tiedot

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista yrityksen rekistereistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle kohdassa 2. mainituilla yhteystiedoilla. Rekisteritietojen poistaminen saattaa vaikuttaa henkilön mahdollisuuteen osallistua yrityksen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan

17. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tiedostoissa/tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

18. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme toimintaamme/palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellemme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 8. tammikuuta 2019


LAATU EI OLE TEKO, SE ON TAPA